Legislativa a VO

Právní a finanční otázky související se zřízením a provozem veřejného osvětlení - výběr dokumentů.

 

Zákony ovlivňující a mající dopad na správu, provoz,údržbu, výstavbu VO

 

Zákon č. 128/2000 Sb. „o obcích“

Zákon č. 40/1964 Sb. „občanský zákoník“

Zákon č. 183/2006 Sb. „stavební zákon“

Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. „o dokumentaci staveb“

Vyhláška č. 398/2006 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb“

Zákon č. 13/1997 Sb. „o pozemních komunikacích“

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb. k z.č. 13/1997 Sb.

 

Technické normy - závazné normy

 

ČSN 73 6102 Projektování místních komunikací

ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací

doporučené normy

ČSN EN 13201 – 2 až 4 Veřejné osvětlení

Vyhláška ČÚZK č. 233/2010 Sb. s účinností od 1.1.2011

NV č. 278/2008 Sb. „kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností“

 

Veřejné osvětlení + právní status VO

Zákon č. 128/2000 Sb. „o obcích“

Veřejné osvětlení je službou veřejnosti. Poskytování služby veřejného osvětlení není žádným právním předpisem uloženo jako povinnost. Z pohledu platné legislativy je poskytování služby veřejného osvětlení „pouze“ tzv. „záležitostí v zájmu obce“ a je svěřeno do výkonu samostatné působnosti obce (§35 zákona o obcích). V ustanovení §35 ZO poskytování služby veřejného osvětlení výslovně zmíněno není.

Nicméně, jako příklad je uvedeno u některých tímto zákonem upravených forem výkonu samostatné působnosti obce – konkrétně zabezpečení výkonu (některých záležitostí) samostatné působnosti obce prostřednictvím svazku obcí (§50 odst.1 písm.b, - „Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména …. zabezpečení …veřejného osvětlení … “).

Poskytování služby veřejného osvětlení úzce souvisí s kvalitou užívání (osvětlených) pozemních

komunikací.

 

Kompletní dokument Právních a finančních otázek souvisejících se zřízením a provozem veřejného osvětlení jsou zveřejněny ve sborníku  volně ke stažení zde na

http://www.srvo.cz/news/for-elektro-2010.